Nauczanie zdalne informacje
Dodane przez admin dnia Kwiecień 26 2020 22:17:36
Szanowni Państwo,

Organizacja zdalnego nauczania w szkole zakłada zajęcia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z aktywnością nauczyciela i ucznia. Nauczanie zdalne może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć...

Treść rozszerzona
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych;
 zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; rekomendowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 dzienniki elektroniczne;
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 lekcje online;
 programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada (wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie bezpłatnie);
 kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!
Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania!

Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Mając na uwadze powyższe założenia nasza szkoła wdraża sukcesywnie ustalone zasady nauczania zdalnego. W bieżącym tygodniu po wcześniejszym zainstalowaniu Platformy Microsoft 365 w systemie dziennika elektronicznego Vulcan, prowadzone były już pierwsze lekcje online z uczniami (języki obce, lekcje z wychowawcą). W kolejnych tygodniach, będą także realizowane lekcje online, które to będą stanowiły pewną część nauczania zdalnego. Opracowany został już harmonogram wprowadzania do tygodniowego planu lekcji, lekcji online, na każdym poziomie edukacyjnym, z wybranych przedmiotów. Szczegółowe harmonogramy zostaną przekazane Państwu przez wychowawców klas. System nauczania zdalnego nastręcza różnego rodzaju trudności, zarówno o charakterze merytorycznym jak i technicznym. Stąd też do dyspozycji Państwa pozostają nauczyciele przedmiotu jak i wychowawcy klas. Zatem prosimy o informacje zwrotną w przypadku pojawiających się trudności, czy problemów, jak również o współpracę w/w zakresie.

Z poważaniem Patrycja Pol
Dyrektor Szkoły