Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Regulamin stołówki

Regulamin w sprawie warunków korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
oraz wysokości opłat za posiłki wydawane
w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców Śląskich w Raciborzu§1.


1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.

2. Zgłoszenie dziecka na stołówkę następuje w chwili dostarczenia do sekretariatu wypełnionego przez rodzica (opiekuna) druku zgłoszenia.

3. Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły, po wcześniejszym zapisaniu się u kierownika gospodarczego szkoły.

§ 2.


1. Stawki opłaty wnoszonej za surowce do przygotowania obiadów są ustalane przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Szkoła za świadczone usługi żywienia nalicza i pobiera opłatę za miesiączne okresy rozliczeniowe z dołu, wystawiając i przekazując rodzicowi rozliczenie miesięczne do 7-go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

4. Rodzice uczniów oraz osoby korzystające z usług stołówki mają obowiązek uregulować opłatę przelewem najpóźniej do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym na nr konta:
14 1050 1328 1000 0022 3855 3065, z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za który miesiąc rozliczeniowy.

5. Ilość dni żywieniowych oraz kwota opłaty za dany miesiąc będzie podana na stronie internetowej Szkoły na początku każdego miesiąca.

6. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

7. Na stronie Szkoły w zakładce stołówka będzie dostępny jadłospis na dany tydzień żywieniowy.

8. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.15 do 14.15

9. W czasie wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

§ 3.


1. Za każdy dzień, w którym z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności uczeń szkoły lub pracownik nie korzystali z posiłków, wówczas opłata miesięczna obejmuje faktyczną ilość wydanych posiłków w danym miesiącu rozliczeniowym.

2. Podstawą do dokonania obniżenia opłaty jest mailowe lub telefoniczne zgłoszenie
u kierownika gospodarczego szkoły przez rodzica nieobecności dziecka na obiadach, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność.

3. W przypadku zgłoszenia nieobecności obiad w tym dniu jest płatny i do zabrania
w pojemnikach przez rodzica (menażka, słoik, plastikowe opakowanie).

4. Nie zgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega odliczeniu.

5. Nieuregulowanie opłaty za obiady po upływie 14 dni od terminu płatności skutkować będzie wstrzymaniem wydawania obiadów dla ucznia do czasu uregulowania zaległości przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
Nieuregulowane w terminie należności szkoły dochodzone będą na drodze sądowej.

§ 4.


1. Całkowitą rezygnację z obiadów należy dostarczyć w formie pisemnej do Sekretariatu szkoły nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wypisanie dziecka ze stołówki.

2. Formularz rezygnacji z obiadów do pobrania jest na stronie internetowej Szkoły lub w sekretariacie.

§ 5.


1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Szkoły może zwolnić z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków zgodnie z Zarządzeniem nr 1554/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 września 2017 r.

2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej obiady finansować mogą:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Stowarzyszenia i Fundacje,
3) Osoby Fizyczne i Sponsorzy,
4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

§ 6.


1. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwa nauczyciel dyżurujący.

2. Obiady wydawane są podczas przerw obiadowych według harmonogramu obowiązującego w szkole.

3. W sytuacjach podyktowanych zmianą organizacji czasu nauczania, dopuszcza się wydawanie obiadów w innych godzinach.

4. W sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym, rodzic może odebrać obiad dla dziecka w danym dniu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.