Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Zasady korzystania

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW:


1. Szkoła za świadczone usługi żywienia nalicza i pobiera opłatę za miesięczne okresy rozliczeniowe, wystawiając i przekazując rodzicowi rozliczenie miesięczne.

2. Naliczona opłata miesięczna obejmuje faktyczną ilość wydanych dziecku posiłków w danym miesiącu i jest płatna po zakończeniu miesiąca.

3. Rodzic ma obowiązek odbierać rozliczenia miesięczne do 7-go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym oraz terminowo dokonywać wpłat. Od wpłat dokonanych po terminie naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Wpłaty za wyżywienie należy uiszczać w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły, umieszczając w tytule przelewu prawidłowy opis: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: „wyżywienie”.

Konto szkoły do wpłat: 14 1050 1328 1000 0022 3855 3065

5. Brak uiszczenia opłaty w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka ze stołówki po upływie 14 dni od terminu płatności i wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowane w terminie należności szkoły dochodzone będą na drodze sądowej.

6. Rodzic ma obowiązek zgłaszania kierownikowi gospodarczemu nieobecności dziecka na stołówce lub rezygnacje z korzystania z obiadu najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem tj. do godz. 12tej dnia poprzedzającego nieobecność. W dniu zgłoszenia obiad jest płatny i można go zabrać w pojemnikach rodzica.

Kontakt do kierownika gospodarczego: tel 32 / 415 50 17 wew. 27 email: kuchniaSP1@gmail.com