Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Zasady rekrutacji 2023

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I  NA ROK SZKOLNY  2023/2024

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Uczniowie mieszkający na terenie obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców (załącznik nr 1), złożonego w sekretariacie szkoły.

Uczniowie mieszkający poza obwodem przyjmowani są w miarę wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (załącznik nr 2),  złożonego w sekretariacie szkoły.

Wypełnione zgłoszenia i wnioski składa osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie uczniowskim szkoły

od 6 do 14 marca 2023r.

Dopuszcza się przesłanie formularza w wersji elektronicznej wysyłając skan wniosku

na adres: sp1sekretariat@poczta.fm

4 kwietnia 2023 roku na naszej stronie internetowej zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po tym terminie, od 5 - 7 kwietnia 2023 r., należy złożyć w sekretariacie szkoły Oświadczenie w sprawie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej (Załącznik nr 3) oraz w terminie późniejszym zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka (Załącznik nr 4) jak również opcjonalnie inne zgody i wnioski (Załącznik nr 5).

 

 

Szczegółowe kryteria naboru określa Zarządzenie nr 2311/2023 Prezydenta Miasta Raciborza  z dnia 18 stycznia 2023 r