Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Karty wejściowe do szkoły

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz usprawnienia kontroli dostępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, wprowadzamy indywidualne karty zbliżeniowe, dające dostęp do budynku Szkoły.

 

Regulamin korzystania z systemu dostępu do budynku, wydawania, użytkowania kart magnetycznych
oraz przebywania rodziców i osób obcych, 
na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Powstańców Śląskich
w Raciborzu

 • Postanowienia ogólne
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz usprawnienia kontroli dostępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, zwanej dalej "Szkołą", wprowadza się możliwość korzystania z indywidualnych zbliżeniowych kart dostępu do budynku Szkoły, zwanych dalej "Kartą".
 2. Do korzystania z Kart dostępu uprawnieni są:
 • uczniowie,
 • pracownicy pedagogiczni,
 • pracownicy administracji i obsługi,
 • inne osoby upoważnione przez dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach.
 1. Karty są aktywne i działają:
 • dla pracowników szkoły od poniedziałku do piątku godzinach od 5.45 do 19.30,
 • dla uczniów od 6.45 do 16.30, z uwzględnieniem indywidualnego planu zajęć.
 • W przypadku konieczności wydłużenia czasu aktywności Karty, osoba uprawniona indywidualnie wnioskuje do Dyrektora Szkoły o zmianę godzin.
 1. Karta dostępu upoważnia:
 • ucznia do wejścia na teren Szkoły i udziału w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli,
 • pracownika Szkoły - do wejścia na teren placówki w celu wykonywania powierzonych mu obowiązków,
 • inną osobę do wykonywania zadań na terenie Szkoły określonych odrębną umową.
 1. Karta dostępu jest indywidualnie przypisana do danego ucznia, pracownika, upoważnionej osoby i nie może być odstępowana ani użyczana innym osobom.
 2. Wejście na teren budynku osoby nieposiadającej indywidualnej Karty dostępu jest możliwe jedynie po dokonaniu wpisu w „Książce wejść i wyjść, znajdującej się przy wejściu do szkoły.
 3. Pobranie i korzystanie z Karty przez uczniów oraz pracowników Szkoły jest obowiązkowe.
 4. Za szkody spowodowane nieuprawnionym użyciem Karty odpowiada właściciel Karty, do momentu zgłoszenia jej utraty.
 • Zasady wydawania Kart dostępu
 1. Wydanie Karty dla innej osoby, następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej po zweryfikowaniu danych przez szkołę.
 2. Wydanie Karty dla ucznia następuje obligatoryjnie. Uczeń jest zobowiązany pilnować Karty, chronić przed zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą.
 3. Wydanie Karty dla ucznia jest bezpłatne .
 4. Każda osoba uprawniona ma prawo do posiadania jednej Karty.
 5. Wydanie Karty innej osobie upoważnionej, odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty za kartę, zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy MANTICA.
 6. Karta wydawana jest i aktywna na czas trwania cyklu nauczania ucznia w Szkole.

7.Ze względu na cel, któremu ma służyć Karta, nie wolno udostępniać jej osobom nieuprawnionym.

 1. Fakt zniszczenia, zagubienia pobranej Karty należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie Szkoły, lub poprzez e-dziennik. Zgłoszenie takie spowoduje zablokowanie Karty w najbliższym dniu roboczym Szkoły.
 2. Za wydanie każdej kolejnej Karty dla osoby uprawnionej pobierana jest opłata.

10.Karty dostępu wszystkim uczniom wydaje wychowawca oddziału, a innym upoważnionym osobom wydaje sekretariat Szkoły.

 1. W wyjątkowych sytuacjach, Szkoła może anulować aktywność Karty.
 2. Posiadacz Karty potwierdza przyjęcie Karty dostępu własnoręcznym podpisem, który równocześnie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

 • Zasady korzystania z Karty
 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik Kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć Kartę. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia Karty w prawidłowy sposób.
 2. Użycie Karty przy wejściu, odnotowywane jest w systemie jako wejście osoby uprawnionej na teren budynku. W takiej sytuacji konieczne jest „odbicie” Karty przy wyjściu w celu zaznaczenia w systemie, że dana osoba opuściła budynek Szkoły.
 3. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko
  i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły oraz udostępniane tylko osobom upoważnionym.
 4. Wszelkie problemy związane z użytkowaniem Karty dostępu należy zgłaszać do sekretariatu Szkoły.
 5. Znalezione Karty należy oddać do sekretariatu Szkoły.

 

 • Zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły
 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem Szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
 2. Rodzice uczniów i osoby obce wchodzące do Szkoły mogą to zrobić jedynie w uzasadnionych lub wcześniej zgłoszonych przypadkach nauczycielowi/dyrektorowi/specjaliście pracującemu w Szkole.
 3. Istnieje obowiązek zgłaszania umówionych spotkań z rodzicami uczniów/osobami obcymi osobie sprawującej dyżur przy wejściu, bądź w sekretariacie szkoły.
 4. Wchodzący na teren Szkoły są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości pracownikowi dyżurującemu i wpisania się do zeszytu wejść znajdującego się przy wejściu.
 5. W zeszycie wejść odnotowywane są :
 • imię i nazwisko osoby wchodzącej
 • cel wizyty
 • data i godzina wejścia
 • data i godzina wyjścia.
 1. Wyłączeni z rejestracji są rodzice uczniów/opiekunowie przyprowadzający lub oczekujący na dzieci przy wejściu.
 2. Osoby niezarejestrowane w księdze wejść nie mają prawa przebywania na terenie Szkoły.
 3. Zewnętrzne grupy zorganizowane wchodzą na teren Szkoły z opiekunem (rejestracja opiekuna, który odpowiada za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez członków grupy pozostających pod jego opieką).
 4. W terminach zebrań z rodzicami i konsultacji (wynikających z kalendarza szkolnego) nie obowiązują wpisy do zeszytu wejść.
 5. Osoba wchodząca na teren Szkoły nie może zakłócać toku pracy Szkoły.

 13.Wszyscy pracownicy Szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku każdego, kto nie jest pracownikiem Szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie zajęć lekcyjnych.

 1. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren Szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.
 •  Przepisy końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej placówki.
 3. Zmiany do regulaminu wprowadza Dyrektor Szkoły.

4.  Regulamin wchodzi w życie 23 lutego 2023 roku.