Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

47-400 Racibórz

ul. Cecylii 30

tel. 324155017

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 20 czerwca 2024

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W WYNIKU STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY

1 Tożsamość Administratora Danych

Administratorem Danych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.

2 Dane kontaktowe Administratora

Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415-50-17.

3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman,z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

- wysyłając e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl;

- korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz.

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły, w szczególności uczniów oraz pracowników. Celem przetwarzania danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest również ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zebranych w wyniku zastosowania monitoringu na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Na gruncie prawa krajowego podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6 Czasookres przechowywania danych

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania (w praktyce Administrator przechowuje nagrania przez 30 dni). Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (np. nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.)

7 Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

- prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

- usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

- ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

- prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);

- prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Co do zasady, uznaje się, iż dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego pochodzą od osoby, której przetwarzanie dotyczy.

10 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z koniecznością przetwarzania wizerunku osoby fizycznej.

11 Profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.

12 Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady jednak Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-03-14 14:49przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-03-14 14:49przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 1 | z Oddziałami Integracyjnymi
Odwiedziny:866

  • Brak wpisów.