Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Darmowe podręczniki

Załącznik 1.  do : Regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
 
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA  I  KORZYSTANIA  Z  DARMOWYCH  PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW  ĆWICZENIOWYCH  I  MATERIAŁÓW  EDUKACYJNYCH W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 1
 
§ 1. Zadania biblioteki szkolnej w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.


1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, w tym przekazane szkole w ramach dotacji podręcznikowej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazywane szkole w ramach dotacji są użytkowane co najmniej przez 3 lata.
4. Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową i/lub elektroniczną;
b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 
§ 2. Zasady związane z wypożyczaniem i z zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i/lub materiałów edukacyjnych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.


1. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
2. Uczeń otrzymuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
3. Materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje na własność.
4.Rodzic /opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wypożyczania podręczników oraz podpisania oświadczenia.
5. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku i należy je zwrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
6. Uczniowie kończący naukę w naszej szkole po zwróceniu wszystkich wypożyczonych zbiorów otrzymują wpis na karcie obiegowej.
7. Wypożyczający powinien sprawdzić stan podręczników i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w naszej szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki. (Wyjątek : Ustawa o finansowaniu oświaty Art.64, pkt.2)

§ 3. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.


1. Podręczniki są własnością szkoły, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
2. Podręczniki należy obłożyć w folię lub papier i podpisać w wyznaczonym miejscu (tabelka).
3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymienić okładkę.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, a następnie oddać je do biblioteki szkolnej. Podręczniki zawierające płytkę CD należy traktować jako całość.
 
§ 4. Postępowanie w przypadku zgubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.


1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia czy też zagubienie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienie podręcznika szkoła żąda zwrotu kosztów zakupu danego podręcznika. W 1 roku użytkowania podręcznika – 100% kosztów, w 2 roku – 67%, w 3 roku – 33%. Kwotę wykazaną w wezwaniu do zapłaty należy wpłacić na konto szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.


§ 5. Postanowienia końcowe.


1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Regulamin dostępny jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.
2.  Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, nauczycielem, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły.
3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.
4. Podręczniki, które uległy dezaktualizacji podlegają brakowaniu zgodnie z procedurą ewidencji  zbiorów obowiązujących w placówce.
5.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.